Dictamen sobre l’avantprojecte de la llei de crèdit immobiliari

El Ministeri d’Economia ja compta amb el dictamen elaborat del Consell de l’Estat sobre l’avantprojecte de la Llei Reguladora de Contractes de Crèdit Immobiliari, en el qual es fan recomanacions de caràcter jurídic aclaridor.

 

Aquest avantprojecte està només a falta de l’aprovació del Consell de Ministres i a partir d’aquí s’iniciarà el seu tràmit parlamentari amb la intenció d’aprovar la Llei abans de què finalitzi l’any.

S’efectua aquesta reforma atesa la necessitat de transposar les directives europees a la legislació interna que s’hauria d’haver efectuat abans del març del 2016; fet que ha provocat diverses advertències per part de la Comissió Europea davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Els principals canvis que efectuen al consumidor que contracti Crèdits Immobiliaris són:

  1. Hipoteques vinculades: queda prohibit que una entitat obligui a un client a contractar una assegurança o producte associat per concedir el crèdit.
  2. Desnonament: el banc només podrà instar execució hipotecària si l’impagament equival al 2% del deute pendent o a nou quotes durant la primera meitat del crèdit.
  3. Interessos de demora: no podran superar tres vegades el valor del diner.
  4. Reemborsament anticipat: els bancs deixaran de cobrar penalització si el client sol·licita l’amortització total o parcial, excepte si ho fa dins dels tres primers anys del préstec, cas en el que es podrà cobrar un màxim del 0,5% del capital amortitzat.
  5. Tipus fixe: per incentivar el canvi d’hipoteca variable a fixe es suprimeix la comissió corresponent a partir del tercer any. En el període inferior anteriorment esmentat el tipus màxim de recàrrec serà del 0,25% del crèdit. A més, es reduiran els costos de nova escriptura.
  6. Dues visites al notari o al Registrador de la Propietat: la primera visita és gratuïta, ha de ser durant els set primers dies anteriors a la signatura, i ha de tenir com objectiu assessorar i informar sobre totes les clàusules del contracte. El notari, especialment, haurà de vigilar la no inclusió de clàusules abusives en el contracte de préstec.
  7. Despeses de formalització: la norma obliga al banc a desglossar en el contracte les despeses de registre, notari i altres associats. Si bé, no exigeix especificar a qui correspon el seu abonament, si al banc o a l’hipotecat.

Aquesta transposició de la normativa europea, no aborda la dació en pagament, que està regulada a la legislació civil de cada país. Així mateix, manté l’obligació de què l’hipotecat ha de respondre dels seus deutes amb els seus béns presents i futurs.

 

Pot llegir notícies anteriors sobre aquest tema aquí i aquí