Desallotjament exprés dels ocupants il·legals d’habitatges

El passat 24 d’abril, la Comissió de Justícia del Congrés va aprovar la Proposició de Llei per modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en aquells supòsits d’ocupació il·legal d’un habitatge. Tal com proclama el preàmbul de la Proposta de Llei, es pretén crear un procediment específic, àgil i ràpid per posar fi a la realitat social de les ocupacions il·legals en determinats àmbits de la població.

L’objectiu de la reforma –que encara ha de passar al Senat– és poder executar per la via d’urgència els desallotjaments sense haver de recórrer a la via penal o a d’altres vies civils que no han estat instrumentalitzades específicament per aquests supòsits.

Qui podrà interposar una demanda?

Es tracta d’un procediment que podran interposar:

 • Els propietaris persones físiques
 • Entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir l’habitatge
 • Titulars d’un fons d’habitatges destinats a lloguers socials

* Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests tipus de procediment, doncs, els Bancs o els grans tenidors d’habitatges.

Com funciona el procediment?

Presentada la demanda:

 1. El Jutjat dictarà una Interlocutòria –resolució– donant trasllat d’aquella als ocupants de l’habitatge perquè la contestin.
 2. Se’ls requerirà per tal que aportin un títol que justifiqui la seva situació possessòria; Ho hauran de fer en el termini de 5 dies.
 3. El Jutjat comunicarà als serveis municipals d’atenció social del municipi on radiqui l’habitatge, l’apertura d’un procediment de desocupació il·legal, a l’objecte que puguin adoptar-se les mesures necessàries, sempre que els ocupants hagin prestat el seu consentiment.

* Si no s’aporta justificació suficient, el Tribunal ordenarà el llançament immediat

* Si no contesten la demanda es dictarà immediatament sentència i el demandant podrà sol·licitar al Jutjat la immediata execució.

Conclusions

La creació d’aquest procediment és un fet molt satisfactori per tots aquells propietaris que veuen com la tutela judicial actual –tant a l’àmbit penal, com a l’àmbit civil– és lenta i no sempre recull les seves pretensions. Així mateix per lluitar contra els fenòmens d’ocupació il·legal amb finalitat lucrativa que extorsionen als propietaris a canvi de diners si volen obtenir la possessió de l’habitatge. No obstant això, la realitat dels Tribunals de Justícia pot modificar algunes de les finalitats que aquesta Llei pretén, sobre tot, la immediatesa dels terminis per recuperar la finca. Per quins motius?

 • Quan la demanda es presenta, l’Organisme designat per fer el repartiment a un dels Jutjats de 1ª Instància és el Deganat. Aquest procediment, de forma general, tarda aproximadament uns 20 dies naturals.
 • És probable que els ocupants, quan rebin la demanda, sol·licitin advocat i procurador d’ofici. En aquest cas, es suspenen les actuacions fins que els respectius Col·legis nomenin un advocat i un procurador.
 • En el supòsit que hi hagi oposició a la demanda, es celebrarà una vista –judici–. La data l’assenyalarà el Jutjat.
 • La data del llançament judicial la programen els Serveis d’Actes i Comunicacions dels Jutjats i depenen de la seva agenda.
 • Per últim, no podem oblidar que els terminis legals no sempre es poden complir per falta de mitjans als Jutjats.

Restarà doncs que la posada en marxa d’aquesta iniciativa vingui acompanyada de mitjans materials i personals als Jutjats perquè aquestes mesures siguin eficients.