Declaració de la Renda i Patrimoni Exercici 2016

Aquest servei inclou:

 • Estudi de l’esborrany d’Hisenda i les dades fiscals
 • Recepció i comprovació de documents
 • Càlcul de la quota a ingressar/retornar
 • Confecció de la declaració, model D-100, i 2n termini, model 102 i D- 714
 • Assessorament integral sobre els impostos

Documentació necessària per a la confecció de les declaracions:

 • Liquidació de l’IRPF de l’exercici anterior (2015) i la de patrimoni de 2015
 • DNI i membres de la unitat familiar
 • Certificats de rendiments del treball personal
 • Rendiments del capital mobiliari, certificats bancaris
 • Rendiments del capital immobiliari, rebuts de l’IBI i escriptures d’adquisició
 • Documentació acreditativa de despeses: rebuts de l’IBI, préstecs per a l’adquisició d’habitatge…
 • Justificants de compra i venda de béns, en el seu cas, així com qualsevol altra documentació d’interès fiscal

Esborrany Renda 2016

Com a novetat, aquest any desapareix el programa PADRE. Així mateix, l’informem que des del 6 d’abril pot sol·licitar des de la pàgina web de l’Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) el número de referència que li permetrà accedir al servei de tramitació de l’esborrany / declaració (Renda Web).

Termini per a la presentació:

 1. Presentació telemàtica, qualsevol que sigui el resultat, des del 5 d’abril al 30 de juny (fins al 26 de juny si se’n domicilia el pagament).
 2. Si la presentació es realitza en paper i la declaració és a tornar, des de l’11 de maig fins al 30 de juny.
 3. Si la presentació es realitza en paper i la declaració és a ingressar i se’n domicilia l’ingrés, des de l’11 de maig al 26 de juny.
 4. Si la presentació es realitza en paper i la declaració és a ingressar i no se’n domicilia el pagament, des de l’11 de maig fins al 30 de juny.

Demani hora al Departament d’Assessoria Fiscal de la Cambra, trucant als telèfons 93 295 49 04/ 902 555 014, o a l’adreça electrònica fiscal@cpubcn.com