Creix la recaptació municipal pels impostos de l’IBI i de la plusvàlua

“A Barcelona ciutat entre el 2010 i el 2015 la recaptació per l’IBI va augmentar el 32,4%”

En el període 2010-2015, i d’acord amb les liquidacions dels pressupostos municipals, la recaptació per impost sobre béns immobles (IBI) va passar de 2.191,4 milions d’euros a 2.697,7 milions d’euros en el conjunt dels municipis de Catalunya. L’increment més destacat correspon als grans nuclis urbans.

A la ciutat de Barcelona es va passar de recaptar 502,7 milions d’euros el 2010 a 665,5 milions el 2015, amb un increment del 32,4%. Als 35 municipis de l’Àrea Metropolitana, exclosa Barcelona ciutat, el 2015 es van recaptar 505,2 milions d’euros, el 22,3% d’augment respecte al 2010.

En el mateix període, la recaptació dels municipis de Catalunya, en concepte de l’impost sobre l’increment del valors dels terrenys de naturalesa urbana (conegut com a plusvàlua), va passar de 306,6 milions d’euros a 525,2, un increment del 71,3%. A Barcelona ciutat l’augment va ser del 67,2% i del 95,2% a la resta de municipis de l’Àrea Metropolitana.

 

Nous valors cadastrals a partir del 2018

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Barcelona va sol·licitar a la Direcció General del Cadastre del Ministeri d’Hisenda, la revisió dels valors cadastrals de Barcelona. A aquest efecte està previst que surti a informació pública la nova ponència de valors al llarg del mes de juny del 2017 i que els nous valors s’apliquin a partir de l’1 de gener de 2018.

La Cambra mantindrà informats els seus associats del contingut de la ponència i dels efectes en l’import final de l’IBI.

Cal recordar que la base imposable d’aquest impost es calcula a partir dels valors cadastrals de l’immoble i el nombre d’anys des de l’última transmissió. Això implica que la recaptació per  aquest import s’hagi incrementat el 71,3%, en un temps en què els valors reals de mercat s’han reduït entorn d’una mitjana del 30%, i ha disminuït el nombre de transaccions.

Les mesures fiscals i pressupostàries dictades des del 2008 pel Ministeri d’Hisenda van  suposar increments dels valors cadastrals, malgrat que la crisi va comportar una davallada generalitzada dels valors del sòl i de les edificacions.

Alguns municipis, especialment els de població més reduïda, van ajustar els tipus impositius aplicables, i inclús van revisar a la baixa els valors. Això explicaria els menors percentatges d’increment de l’IBI als principals municipis de Lleida, si bé aquest és netament superior a la davallada dels preus dels béns immobles.

 

Font: Revista Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona – Juny 2017