Convocatòria per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per al 2019

Oberta la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019.

Els ajuts que preveu consisteixen, entre d’altres, en subvenciones per facilitar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb dificultats econòmiques.

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució TES/816/2019, de 29 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer (DOGC núm. 7846 de 3.4.2019).

Dotació pressupostària

L’import màxim inicial d’aquesta convocatòria és de 20.000.000 d’euros, del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’exercici 2019.

Termini per presentar les sol·licituds

Del 16 d’abril de 2019 al 7 de juny de 2019, ambdos inclosos.

Període impositiu, ingressos computables i indicador de renda de suficiència de Catalunya  (IRSC)

 • Període impositiu: Exercici 2017
 • Ingressos computables (declaració IRPF 2017): La quantitat que resulti de sumar els ingressos de la base imposable general (casella 415) i de la base imposable de l’estalvi (casella 435), menys el saldo net (casella 402).
 • IRSC 2017: 7.967,73 €/anuals

Excepcions: veure apartats a.1) i a.2)del document en PDF

Imports màxims de lloguer mensual

 • Barcelona ciutat: 750 €
 • Demarcació de Barcelona: 750 €
 • Demarcació de Girona: 500 €
 • Demarcació de Tarragona: 500 €
 • Demarcació de Lleida: 450 €
 • Terres de l’Ebre: 350 €

Per a famílies nombroses l’import màxim pot arribar a 900 €

El termini màxim per resoldre i notificar les resolucions de concessió de subvencions és de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La notificació es farà per mitjà de:

 • Llistes als taulers d’anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions
 • Taulers d’anuncis de les oficines gestores de l’expedient
 • L’e-Tauler
 • Al web habitatge.gencat.cat

També es publicaran mitjançant procediments electrònics habilitats o els que disposi l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Contra les resolucions de concessió o denegació de les subvencions d’aquesta convocatòria es pot interposar:

 • Un recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació davant la persona titular de la Direcció de la Agència
 • Un recurs contenciós administratiu davant l’òrgan judicial que sigui competent en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació.

Descarregar RESOLUCIÓ TES/935/2019 completa en PDF

Font: gencat.cat