Contracte d’arrendament: quantitats assimilades a la renda

Què es considera “quantitats assimilades a la renda”?

Són aquelles quantitats que l’arrendador pot repercutir a l’arrendatari i que aquest ha de pagar per imposició legal o per pacte contractual.

Què són les despeses de comunitat?

Són les despeses ordinàries i/o extraordinàries de comunitat que li corresponen a l’immoble per raó del títol constitutiu de la divisió horitzontal.

És un pacte vàlid que l’arrendatari pagui les despeses de comunitat?

Sí, de conformitat amb la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), el pacte que acordi que sigui l’arrendatari l’encarregat de pagar les despeses de comunitat és totalment vàlid sempre i quan:

  • es pacti per escrit
  • s’hagi determinat la quantia anual en el moment de la signatura del contracte
  • es tracti exclusivament de despeses ordinàries

Qui està obligat a pagar les despeses de comunitat?

En cas que no s’hagi pactat expressament, les despeses de comunitat seran a càrrec de l’arrendador.

Què és l’Impost de Béns Immobles (IBI)?

És un impost directe d’àmbit local que grava la titularitat i els drets reals que tinguem sobre qualsevol immoble.

Pot l’arrendador exigir que l’arrendatari pagui l’IBI sinó s’ha pactat en el contracte?

De conformitat amb la doctrina jurisprudencial, només es podrà exigir a l’arrendatari que pagui l’IBI si no està pactat en el contracte d’arrendament sempre que el contracte de lloguer estigui signat amb anterioritat al 9 de maig de 1985.

En cas que el contracte estigui signat posteriorment al 9 de maig de 1985 no es podrà exigir el pagament de l’IBI a l’arrendatari si no està pactat en el contracte d’arrendament.

Què comprèn el concepte “serveis i subministraments” en un contracte d’arrendament?

S’entén per “serveis i subministraments” tots aquells serveis repercutibles que beneficien a l’arrendatari directament.

Es poden considerar dins d’aquest concepte les despeses de porteria, manteniment i consum elèctric de l’ascensor, neteja, manteniment i instal·lació d’extintors, taxa d’escombraries, calefacció i qualsevol subministrament individualitzat per comptador com pot ser l’aigua, llum i gas.

Qui està obligat al pagament dels serveis i subministraments de l’habitatge durant la vigència contractual?

En contractes posteriors al 9 de maig de 1985, excepte pacte exprés en el contracte d’arrendament en què s’acordi que sigui l’arrendatari qui estigui obligat a pagar els serveis i els subministraments, l’obligació correspondrà a l’arrendador.

En els contracte anteriors al 9 de maig de 1985, sense necessitat de pacte exprés en el contracte d’arrendament, l’obligat a pagar els subministraments i serveis serà l’arrendatari.

 L’habitatge s’ha d’arrendar amb tots els subministraments donats d’alta?

No, s’haurà d’especificar al contracte:

  • qui serà l’encarregat de donar d’alta els serveis
  • a nom de qui aniran

A qui correspon l’adquisició, conservació, reparació i/o substitució dels comptadors?

En cas que no s’hagi pactat específicament en el contracte d’arrendament, l’adquisició, conservació, reparació i/o substitució dels comptadors serà a càrrec del propietari.

En el cas que els subministraments estiguin a nom de l’arrendador i l’arrendatari no ho pagui, pot l’arrendador deixar de pagar els subministraments?

No, haurà de pagar el subministrament i després reclamar-li a l’arrendatari per conducte fefaent i en cas que persisteixi l’impagament es podria iniciar el procediment judicial corresponent.