Contracte d’arrendament: la renda

Que és la renda?

És un dels elements essencials del contracte mitjançant el qual l’arrendatari es compromet amb l’arrendador al pagament d’una quantitat certa a canvi del dret de gaudi exclusiu de la propietat.

Es vàlid un pacte d’execució d’obres en pagament de la renda?

Sí, sempre i quan s’hagi pactat entre les parts que durant un temps determinat l’obligació del pagament de la renda resti reemplaçada total o parcialment pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions pactats.

Quina és la quantitat que es pot demanar en concepte de renda?

La quantia que es  pot determinar en els contractes d’arrendament en concepte de renda és la que lliurament pactin les parts, amb excepció dels habitatges de protecció oficial o preu taxat que disposen d’un dels mòduls màxims de preus de lloguer.

En quin moment s’ha de pagar la renda i de quina forma?

Llevat pacte en contrari, el pagament serà mensual i s’haurà de realitzar dins dels primers 7 dies del mes en que s’inicia el contracte i no quan el mes hagi vençut.

Si hi ha més d’un arrendatari en el contracte, a qui se li pot exigir el pagament de la renda?

Excepte pacte en contrari, es podrà exigir el pagament de la renda a tots els arrendataris que formin part del contracte d’arrendament.

Puc reclamar a l’arrendatari el pagament de l’IBI, despeses de comunitat i/o taxa de brossa?

Sí, sempre i quan s’hagi acordat per escrit en el contracte d’arrendament i s’especifiqui l’import anual d’aquests impostos, taxes o despeses.

Que són les “quantitats assimilades a la renda“?

Són totes aquelles quantitats que l’ arrendador pot repercutir a l’arrendatari i que aquest ha de pagar per imposició legal (contractes anteriors al 9 de maig de 1.985) o per imposició contractual.

Aquestes quantitats assimilades són:

  • Subministraments (aigua, llum i gas)
  • Impostos/taxes locals (IBI, Taxa brosses…)
  • Despeses de comunitat

Està obligat l’arrendador a fer rebut?

L’arrendador queda obligat a entregar a l’arrendatari el rebut del pagament quan mitjançant la forma de pagament no es pugui acreditar l’efectiu pagament de la renda, com per exemple, quan el pagament s’hagi realitzat en efectiu.

Qui ha de provar el pagament de la renda?

És l’arrendatari qui ha d’acreditar l’efectiu compliment de la seva obligació.

En el cas que es produís un impagament de la renda, pot l’arrendador resoldre el contracte?

En defecte d’acord amb l’arrendatari per resoldre el contracte, el propietari haurà de sol·licitar la corresponent tutela judicial.

Es pot actualitzar la renda? De quina forma?

Sí, es pot actualitzar la renda sempre i quan:

  • s’hagi pactat expressament en el contracte d’arrendament
  • amb els percentatges i índex pactats*
  • sempre que hagi passat com a mínim un any des de la signatura del contracte

*En cas que no s’hagi pactat cap percentatge ni cap índex de referència per a l’actualització s’haurà de d’utilitzar l’Índex de Garantia de Competitivitat.

Què és l’Índex de Garantia de Competitivitat (IGC)?

És l’índex que aprova l’Institut Nacional d’Estadística i que s’utilitzarà com a índex de referència per a les actualitzacions de renda sempre que no s’hagi pactat cap índex de referència ni cap percentatge per a la actualització de rendes.

Des de quin moment es pot exigir a l’arrendatari la renda actualitzada?

Un cop transcorregut un any des de la signatura del contracte. La renda es podrà actualitzar a partir del mes següent a la notificació escrita que se li hagi enviat a l’arrendatari.

Si l’arrendador no reclama l’actualització de la renda a l’arrendatari perd la possibilitat de fer-ho?

No, la podrà aplicar des del mes següent en què hagi notificat per escrit la nova renda.

Es pot reclamar l’import de l’actualització de la renda de forma retroactiva?

No, els mesos no actualitzats no es podran reclamar. Només es pot reclamar la quantitat actualitzada després d’haver notificat a la part arrendatària.