Contracte d’arrendament: fiança

Què és la fiança?

La fiança legal és una garantia que entrega l’arrendatari a l’arrendador i que té com a finalitat assegurar el compliment de les obligacions pactades al contracte.

 És obligatori dipositar-la?

Sí, és obligatori dipositar-la. Disposa d’un termini de 2 mesos, a comptar des de la signatura del contracte d’arrendament, per a dipositar la fiança.

Quina quantia ha de satisfer l’arrendatari en concepte de fiança?

En casos d’arrendament d’habitatge l’import mínim que s’ha de satisfer en concepte de fiança és l’equivalent a una mensualitat de la renda. Sempre que l’arrendador ho cregui oportú, podrà demanar una fiança més elevada.

En casos d’arrendament d’ús diferent d’habitatge, l’import mínim que s’ha de satisfer en concepte de fiança és l’equivalent a dues mensualitats de la renda.

Si el contracte és d’un arrendament d’un habitatge amb mobles, quin és l’import de la fiança?

L’import de la fiança d’un habitatge amb mobles serà igualment el corresponent a una mensualitat de la renda.

Com es pot efectuar el pagament de la fiança?

A Catalunya, el pagament de la fiança es podrà fer presencialment a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) o a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, com a entitat col·laboradora del l’INCASÒL.

A la Cambra, el pagament es pot efectuar mitjançant efectiu, targeta de crèdit/dèbit, xec o transferència.

També es pot fer el tràmit d’ingrés de la fiança per internet mitjançant transferència, caixer automàtic o a les oficines del banc complimentant el model adjunt a la pàgina web de l’INCASÒL.

Horari de fiances:

Matins de dilluns a divendres: 8:30 a 14:00h

Tardes de dilluns a dijous: 15:30 a 17:30h

S’ha d’actualitzar la fiança durant la vigència del contracte?

Es podrà actualitzar la fiança de forma voluntària una vegada hagin transcorregut els primers tres anys de la durada del contracte d’arrendament.

Durant els tres primers anys de durada del contracte, la fiança no està subjecte a actualització. En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys ja sigui amb l’actualització del IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

És possible pactar al contracte garanties addicionals a la fiança? Quines?

Sí, es poden pactar garanties addicionals al contracte, les més habituals són les següents:

  • Aval bancari
  • Aval personal
  • Quantitat en efectiu
  • Assegurança per assegurar el cobrament del lloguer i que se li pot repercutir a l’arrendatari si ho estipula al contracte*

*Aquest és un dels múltiples serveis que s’ofereix a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. Pot demanar més informació a Cambrassegur

 Quins altres tràmits pot realitzar a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona?

  • Pagament obligatori de l’ITP: Pot liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) en el moment de dipositar la fiança, de forma ràpida i segura.
  • Registre del contracte: Oferim la possibilitat de guardar una còpia del contracte de contracte de lloguer habitual per fer front a possibles pèrdues o modificacions fraudulentes del mateix. És imprescindible aportar el contracte original signat.

Aquí trobaràs tota la informació relativa a la fiança, ITP i registre de contractes.