COMUNICAT SOBRE LA DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA (R.D. 463/2020 de 14 de març)

Barcelona, 15 de març de 2020

En el marc de les normes establertes en el Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, queda restringida la circulació de persones als supòsits que recull el seu article 7.

Aquesta restricció afecta directament al públic que generalment assisteix de forma presencial a les oficines de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona que entenem que no els serà possible efectuar cap gestió personal a les nostres instal·lacions.

El mateix Real Decret en el seu article 7, apartat c) permet el desplaçament de les persones al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.

En conseqüència, durant la vigència de l’Estat d’Alarma la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona mantindrà la prestació de serveis de forma no presencial prestant l’atenció als seus clients per via telefònica o telemàtica (a les oficines o teletreball) en horari únicament de mati.

Pel que fa als ingressos de fiances recordem que la Disposició addicional tercera del mencionat D.Ll. disposa la suspensió de terminis administratius que es reprendran en el moment en què perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. Aixì doncs, els terminis d’ingrés amb venciment durant el període de vigència de l’estat d’alarma queden prorrogats.

Tanmateix, s’ha definit una procediment especial d’ingrés per aquelles persones que així ho sol·licitin i del que s’informarà personal i telefònicament.

Per tal de contactar amb la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona els recomanem utilitzar els telèfons o e-mail de contacte habituals o els més genèrics:

Oficina Vía Laietana              Oficina Les Corts                  Oficina Lleida

info@cpubcn.com                  lescorts@cpubcn.com          lleida@cpubcn.com
Tel.: 932 954 900                   Tel.: 934 111 899                   Tel.: 973 270 488