Comunicació dels nous valors cadastrals de Barcelona

En referència a la comunicació dels nous valors cadastrals de Barcelona, la Cambra comunica que:

La Gerència Regional del Cadastre de Catalunya va aprovar definitivament el passat mes de juny la Ponència de Revisió i assignació de nous valors cadastrals a tots els immobles de la ciutat de Barcelona.

Des de primers de juliol la Gerència Regional del Cadastre està enviant comunicacions on informa dels nous valors cadastrals. Es comunica als propietaris: el nombre d’immobles en els quals figura com a titular, el valor sumat de tots ells en el cadastre de 2017, i el valor resultant de la revisió que serà d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018.

Es pot accedir al valor individualitzat de cadascun dels immobles a través de la Sede Electrónica del Catastro, mitjançant una clau, abans del 23/08/2017. En cas d’accedir informàticament al nou valor cadastral i a la informació utilitzada per a la seva determinació, s’entendrà notificat a la data d’accés i es disposarà d’un mes per a la presentació de recurs.

Si no s’hi accedeix, el cadastre procedirà a la notificació formal per correu amb justificant de recepció a les persones físiques i de forma telemàtica a les persones jurídiques, entre l’1 de setembre i el 17 de novembre de 2017.

Si en les comunicacions esmentades s’observa un increment important del nou valor cadastral respecte al vigent al 2017, tenint en compte el període de vacances en que ens trobem, recomanem esperar la notificació formal del cadastre a partir de l’1 de setembre, amb la finalitat  que pugui ser analitzada pels serveis tècnics i jurídics de la Cambra i valorar la possibilitat de recórrer amb certes probabilitats d’èxit el nou valor cadastral. Es recorda que el termini per interposar recurs de reposició o reclamació econòmica administrativa és d’un mes des de la data de recepció de la notificació amb justificant de recepció.

Es fa avinent que el valor cadastral dels immobles té una gran transcendència econòmica al servir per determinar les taxes imposables d’una gran part de les figures impositives que graven la propietat:

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua municipal)
  • Impost sobre successions i donacions
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
  • Impost sobre patrimoni
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) en l’atribució de les rendes del capital immobiliari.
  • Impost sobre transmissions patrimonials (ITP) a efectes de comprovació de valors.

En la notificació de la Direcció Regional del Cadastre, a més dels nous valors cadastrals, s’informa de la seva repercussió en l’IBI de l’any 2018 segons informació facilitada per l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta informació pot induir a error ja que a pesar de registrar-se increments dels valors cadastrals, l’IBI del 2018 és pràcticament idèntic al del 2017. Aquesta informació amaga que això es dona perquè segons les ordenances tributàries de l’Ajuntament de Barcelona, s’aplica una bonificació en la base imposable de l’IBI que comporta una aplicació dels nous valors cadastrals en deu anys. És cert que, en una gran majoria de casos, la revisió cadastral no suposa increment de l’IBI per al 2018, però també és cert que del 2019 fins al 2027, s’anirà incrementant cada any, fins la plena aplicació del nou valor cadastral a la fi del període.

 

Exemple de comunicació on s’informa dels nous valors cadastrals