Com afecta la nova llei a les hipoteques signades abans de la seva entrada en vigor

Els clients amb una hipoteca vigent anterior al 16 de juny podran beneficiar-se d’alguna de les noves mesures de la llei.

La nova Llei Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari s’aplicarà a tots els préstecs hipotecaris signats des del 16 de juny de 2019. No obstant això, alguns dels seus articles tenen caràcter retroactiu i afecten les hipoteques vives abans de l’entrada en vigor de la nova llei.

La nova llei hipotecària modifica els terminis que els bancs tenen per a poder executar la hipoteca en cas d’impagament. En concret, no poden aplicar la clàusula de venciment anticipat (el pas previ per a iniciar el procés) fins que no s’aconsegueixi una demora de 12 mensualitats o l’equivalent al 3% del capital del préstec. I si ha transcorregut la meitat del termini de devolució, aquest límit puja fins a les 15 quotes o el 7% del principal atorgat.

La nova normativa estableix que aquesta mesura s’ha d’aplicar també en els contractes preexistents, és a dir, en les hipoteques que s’hagin signat abans de la seva entrada en vigor excepte que les seves condicions fossin més beneficioses.

Així mateix, els que ja tinguin un préstec hipotecari vigent també podran realitzar una subrogació de creditor lliurement. Això significa que si el client vol canviar la seva hipoteca de banc, podrà fer-ho sense que la seva entitat actual pugui impedir-li-ho amb la presentació d’una contraoferta igual o millor, com succeïa anteriorment.

Així, a partir d’ara, quan el client rebi una oferta de subrogació d’una altra entitat, el seu banc podrà presentar una contraoferta que la iguali o la millori en els següents 15 dies. Durant aquest termini, el prestatari podrà decidir què fer: acceptar les noves condicions del seu banc i modificar la seva hipoteca mitjançant una novació o rebutjar-les i seguir endavant amb la subrogació.

I finalment, els que tinguin una hipoteca variable i vulguin passar-la al tipus fix pagaran menys amb la nova llei, ja hagin contractat el préstec abans o després de la seva entrada en vigor. Des del 16 de juny, la comissió que els bancs poden aplicar per aquesta operació no pot superar el 0,15% del capital pendent i només està permès cobrar-la si el canvi es duu a terme durant els primers tres anys de vida del crèdit. Això és vàlid per a modificacions realitzades mitjançant una novació (pacte amb l’entitat) o una subrogació de creditor (canvi de banc).

Abans de l’entrada en vigor la nova llei, la comissió que podien cobrar els bancs en cas de subrogació era del 0,5% (0,25% a partir del sisè any), mentre que la de novació, que no estava regulada, solia ser d’un 0,5%.