Certificat d’eficiència energètica

El juny del 2013 va entrar en vigor el Reial Decret 235/2013 que obliga a determinats habitatges i edificis a comptar amb el certificat d’eficiència energètica (CEE).

Què és el CEE?

El CEE és un document oficial redactat per un tècnic competent* que inclou informació objectiva sobre les característiques de l’immoble i dels seus sistemes de generació d’aigua calenta, calefacció i climatització per a atorgar-li una qualificació energètica i assignar-li una etiqueta energètica.

Quins immobles necessiten un CEE?

L’article 2 del Reial Decret 235/2013 indica l’àmbit d’aplicació:

 • edificis de nova construcció
 • edificis, o parts d’ells, que ja existeixen que es venguin o es lloguin a un nou arrendatari
 • edificis ocupats per autoritat pública amb una superfícies >250m² freqüentats per públic

A quina sanció m’enfronto si no disposo de CEE?

A un expedient sancionador i a una multa la quantitat de la qual pot variar entre els 300€ fins als 6.000€, segons la gravetat de la infracció.

Quines dades inclou el CEE?

A més de les característiques del sistema envoltant (composició de façana, aïllament, estanqueïtat dels tancaments), també inclou recomanacions per a augmentar el comportament energètic de l’edifici.

Què és la qualificació d’eficiència energètica?

És el resultat del càlcul del consum d’energia necessari per a satisfer la demanda de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.

Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, de la A a la G, de major a menor eficiència segons el consum d’energia i emissions de CO2.

I l’etiqueta d’eficiència energètica?

És el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’immoble, ja sigui un edifici o part del mateix.

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge que vol comprar o llogar.

Exemple d’etiqueta d’un dels CEE realitzats per l’Oficina Tècnica de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona

Hi ha algun edifici que n’estigui exclòs?

Sí:

 • edificis industrials
 • monuments protegits
 • edificis religiosos
 • construccions provisionals
 • edificis d’ús agrícola
 • edificis aïllats de superfície útil inferior a 50m²
 • edificis destinats a l’enderroc
 • edificis amb ús inferior a quatre mesos a l’any

I els locals sense condicionar?

Si el local no disposa de llicència d’activitat no serà necessari disposar del CEE, encara que s’haurà de presentar per a sol·licitar l’acta d’activitat.

En què consisteix la feina del tècnic?

 1. El tècnic habilitat ha de fer una visita a l’immoble per a recollir les dades tècniques in situ.
 2. Ha d’introduir les dades recollides a un dels programes informàtics reconeguts per l’Estat per a obtenir l’informe de certificació.
 3. Haurà de fer el tràmit administratiu amb l’ICAEN a través de l’Oficina Virtual de Tràmit (OVT).

Quines dades es recullen durant la inspecció?

Les dades mínimes són:

 • any de construcció i referència cadastral
 • elaboració de croquis i càlcul de superfícies
 • dades d’emplaçament, orientació i estudi d’ombres
 • dades dels elements constructius, forjats, façanes, ubicació dins de la finca
 • aïllaments, tancaments, ponts tèrmics
 • instal·lacions de climatització (aire condicionat, calefacció, producció d’ACS)

Quin és el temps estimat per a realitzar aquesta feina?

3 dies des que es formalitza l’encàrrec.

Quant es tarda?

El termini** de resposta de l’ICAEN és el següent:

 • edificis existents: 4 dies des del pagament de la taxa
 • edificis nova construcció: 8 setmanes

Quina és la validesa del CEE?

El certificat d’eficiència energètica caduca als 10 anys.

Què ha d’entregar el certificador?

El CEE ha de contenir:

 • Qualificació d’eficiència energètica
 • Recomanacions*** de millora, en els cas dels edificis existents
 • Etiqueta d’eficiència energètica
 • Justificant de recepció del formulari de sol·licitud al registre del ICAEN

 

* Tècnic competent: aquell que disposa de qualsevol titulació acadèmica i professional que l’habiliti per a la redacció de projectes, direcció d’obres, d’execució d’obres d’edificació o projectes d’instal·lacions tèrmiques.

** Terminis mitjans.

*** Les recomanacions obliguen a fer obres? No, les recomanacions són orientatives, no implica la necessitat de fer obres.

 

Necessita un CEE o realitzar un tràmit que requereix d’un arquitecte? Truqui al 93 295 49 00 o enviï’ns un correu a: oficina.tecnica@cpubcn.com