Canvi d’ús: convertir un local en habitatge

El meu pare m’ha deixat un local que m’agradaria convertir en habitatge. ¿És possible fer-ho? ¿Quins passos he de seguir?

 

Per a tramitar el canvi d’ús de local a habitatge en primer lloc s’ha de sol·licitar la llicència d’obres majors a l’Ajuntament. La concessió del canvi d’ús dependrà del número d’habitatges per superfície i de què es reuneixin certes condicions mínimes d’habitabilitat establertes per la llei.

Si l’estudi dels condicionants tècnics, o inclús comunitaris, ho permet, es sol·licitarà la llicència de canvi d’ús, fet que significa l’existència d’un projecte de canvi d’ús i l’elaboració del projecte d’obres que fossin necessàries (si és que calen per adequar-ne l’espai).

Un cop finalitzades les obres, s’hauran d’atorgar escriptures noves i inscriure-les al Registre de la Propietat. També s’haurà de sol·licitar una nova cèdula d’habitabilitat i comunicar-ne la variació al Cadastre.

A part del preu de les obres, s’ha de tenir en compte el cost de la taxa municipal, que variarà en funció de l’Ajuntament, i de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en concepte d’AJD, sempre que es produeixi un canvi en el valor cadastral, tenint en compte que la base imposable és el valor de l’immoble i el tipus aplicable l’1,5%.