Aprovada la Modificació del PGM per a destinar un 30% de sostre d’habitatge a protecció pública

Ha estat aprovada definitivament en data 5 de desembre de 2018 la Modificació del Pla General Metropolità per a l’obtenció d’habitatge de protecció pública en el sòl urbà consolidat de Barcelona (MPGM), i publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya en data 14 de desembre de 2018.

Tipologia d’operacions urbanístiques afectades

L’objectiu de la MPGM és l’obtenció d’habitatge de protecció pública en actuacions edificatòries de nova construcció i gran rehabilitació en sòl urbà consolidat, amb la finalitat d’implantar habitatge protegit de preu taxat de forma homogènia a la ciutat.

Per a això, s’introdueix un nou article 285ter en les Normes Urbanístiques del PGM en el qual es defineixen les actuacions edificatòries de sòl urbà consolidat a les quals resultarà d’aplicació aquesta MPGM: les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar de nova construcció o gran rehabilitació que tinguin un sostre urbanístic d’habitatge superior a 600m².

En aquest sentit, s’entén per nova construcció les obres majors corresponents a:

 • la construcció i edificació de nova planta
 • l’ampliació amb sostre potencial d’habitatge plurifamiliar superior a 600m² que doni lloc a nous habitatges i no es trobi integrada en una actuació edificatòria de gran rehabilitació. En aquest segon supòsit, la destinació parcial únicament s’aplicarà sobre el sostre urbanístic potencial d’habitatge d’ampliació

I per gran rehabilitació, les obres majors següents:

 • El conjunt d’obres que constitueixin una actuació global en un edifici que comporti, a més, alguna de les actuacions següents:
  • increment de sostre o volum edificat
  • increment del nombre d’habitatges
  • modificació del conjunt estructural
  • redistribució general dels espais dels habitatges, amb o sense modificació dels elements comuns de l’edifici. No es considera una actuació global en l’edifici les obres de reparació i manteniment.
 • La substitució de l’edifici, encara que es mantingui la façana o algun altre element estructural.
 • L’execució simultània o successiva, dins d’un termini de 5 anys, d’altres obres de reforma o rehabilitació que tinguin un cost igual o superior al 50 per cent del valor d’una construcció de nova planta de característiques similars i amb el mateix sostre que l’edificació existent.

La realització d’una actuació edificatòria que compleixi amb algun dels requisits anteriors, obligarà a destinar un mínim del 30% de sostre d’habitatge a habitatge de protecció pública de règim general en el mateix edifici objecte de l’actuació.

Aquesta obligació podrà complir-se bé en la mateixa edificació objecte de l’actuació, o mitjançant la tramitació d’un planejament derivat d’àmbit discontinu dins del mateix barri, en qualsevol de les finques incloses en aquest àmbit discontinu sota determinades condicions.

La concreció dels habitatges s’efectuarà en el tràmit de la llicència d’obres. Per a obtenir la llicència serà necessari haver obtingut, abans, la qualificació provisional dels habitatges protegits.

En el projecte d’obres serà necessari identificar la superfície destinada a habitatge de protecció, que haurà de ser el 30% del sostre construït de l’immoble aplicat a la totalitat d’aquest, sense comptar els elements comuns.

Les llicències de primera ocupació estaran condicionades a l’obtenció de la cèdula de qualificació definitiva dels immobles.

L’adjudicació dels habitatges de protecció haurà de produir-se, en general, a sol·licitants inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge protegit.

S’exceptuen de l’obligació de reserva prevista en aquesta MPGM:

 • les parcel·les resultants de l’execució de polígons d’actuació urbanística, en desenvolupament del PGM o de les seves modificacions, que no haguessin materialitzat l’edificació
 • les parcel·les amb un grau de protecció patrimonial de tipus A i B, i les parcel·les amb un grau de protecció patrimonial de tipus C, sempre que la gran rehabilitació de l’edifici comporti el manteniment o recuperació de la tipologia original, i no s’incrementi el nombre d’habitatges.

Finalment, també es preveu expressament que resultaran obligats a la destinació d’un 30% a habitatge de protecció pública aquelles parcel·les de polígons d’actuació urbanística ja executats si s’incompleixen els terminis d’edificació previstos en el planejament, i les parcel·les no es troben incloses en un àmbit de modificació del PGM o de planejament derivat que contingui reserva d’habitatge de protecció pública.

Règim d’aplicació transitòria

La Disposició final segona de les Normes Urbanístiques de la MPGM preveu un règim excepcional d’ajornament de dos anys en l’aplicació de la destinació parcial a habitatge de protecció pública, per la qual cosa no resultarà d’aplicació als següents supòsits per considerar-se operacions concretades de forma prèvia a l’entrada en vigor de la MPGM:

 • Les llicències d’obres presentades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la MPGM.
 • Les llicències d’obres presentades dins dels dos anys següents a l’entrada en vigor de la MPGM, sempre que els interessats acreditin que s’ha concretat i formalitzat en document públic una transacció de l’immoble entre 1 de juliol de 2016 i l’aprovació inicial de la MPGM.
 • Les llicències d’obres presentades dins dels dos anys següents a l’entrada en vigor de la MPGM en el cas que els interessats acreditin que s’havia concretat i formalitzat en document públic una transacció de l’immoble entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de juny de 2016 i justifiquin mitjançant un estudi econòmic, validat per l’Ajuntament, que l’aplicació d’una part dels habitatges de protecció pública comporta la no viabilitat de l’actuació. En aquest sentit, pot aplicar-se un percentatge menor de destinació d’habitatge de protecció pública si el referit estudi determina que aquest percentatge garantiria la viabilitat de l’operació (sempre que sigui superior al mínim previst en la legislació aplicable).

Transcorregut el termini de dos anys des de l’entrada en vigor de la MPGM, qualsevol actuació de nova construcció o gran rehabilitació haurà de subjectar-se a les determinacions de la MPGM.

Finalment, l’aprovació definitiva i publicació de la MPGM obre la via per a la seva impugnació mitjançant el corresponent recurs contenciós-administratiu, el termini del qual és de dos mesos des de la data de publicació de l’acord d’aprovació definitiva de la MPGM.