Aprovació de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges

 

El passat dimecres 5 de juliol el Departament de Governació, administracions públiques i habitatge va donar l’ordre per la qual s’aprova l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges.

Prenent com a referència el títol IV de la Llei 18/2007 titulat “De la protecció dels consumidors i els usuaris d’habitatge en el mercat immobiliari”, que desplega els mecanismes de protecció pública i regula els principis contractuals en la transmissió i en l’arrendament d’habitatges, el Departament de Governació, Administracions públiques i habitatge considera necessari aprovar l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges a l’efecte de permetre conèixer els preus que, en funció de les condicions de mercat, es produeixen en determinats àmbits, per protegir les persones que volen accedir a un habitatge de lloguer i saber quines són les condicions de preu en una determinada zona.

D’acord amb la informació que la Generalitat disposa del Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques, s’han obtingut dades fiables per oferir un sistema de càlcul de l’índex de referència de preus de lloguer d’habitatges, amb la finalitat de facilitar el coneixement dels preus de les rendes dels lloguers en un determinat sector, localitat o àrea d’influència, afavorir l’equilibri i la proporcionalitat de les rendes pactes i aconseguir el màxim grau de transparència en el lloguer dels habitatges.

Aquí pot veure la publicació completa del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.