Alçament de la suspensió dels terminis administratius, dels termes i terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions que havien quedat suspesos des del 14 de març de 2020

El passat 23 de maig de 2020 es va publicar al butlletí oficial de l’estat el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, -pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març-, el qual ha decretat l’alçament de la suspensió dels terminis administratius, dels termes i terminis processals i dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions, que havien quedat suspesos pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març (article 8 a 10 i disposició derogatòria única).

Mitjançant l’aprovació d’aquesta norma amb rang de llei, el Govern ha creat una ficció jurídica per tal d’insuflar un nou alè a tots aquells procediments que s’han vist afectats abans o durant la declaració de l’estat d’alarma, fent una clara diferenciació d’aquells expedients que troben el seu origen en seu administrativa o judicial, pel que cal destacar;

Procediments administratius:

En data 1 de juny de 2020 s’ha aixecat la suspensió de terminis administratius, per la derogació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, del 14 de març.

D’aquesta manera s’ha reprès o reiniciat  el còmput dels terminis suspesos en funció de la previsió que se’n hagi fet per part de les normes dictades durant l’estat d’alarma, ja que s’ha previst que el termini no es reprendrà (és a dir pels dies que restaven) sinó que es reiniciarà en determinats casos.

Per exemple, pel que fa al còmput dels terminis per interposar recursos en via administrativa, que havien quedat suspesos, en qualsevol procediment del que es puguin derivar efectes desfavorables o de gravamen per a les persones interessades, es reiniciarà d’acord amb l’establert a la disposició addicional vuitena del Reial Decret llei 11/2020, de 31 de març.

Pel que fa a les notificacions administratives dutes a terme abans o durant la vigència de l’Estat d’Alarma, el termini de dos mesos per interposar recurs contenciós-administratiu serà computable de forma íntegra des del dia 4 de juny.

Cal tenir present que aquest any el mes d’agost es parcialment hàbil -del 11 al 31 d’agost- per tant s’hauran de tenir en compte aquestes dates per liquidar el nou termini.

Procediments judicials:

El proper 4 de juny del 2020 s’aixecarà la suspensió dels terminis processals i substantius, per la derogació de les disposicions addicionals segona i quarta del Reial Decret 463/2020, del 14 de març.

El còmput dels terminis processals es realitzarà segons allò previst en el Reial Decret-Llei 16/2020, de 28 d’abril, de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’Administració de Justícia.

Aquest RDL ha articulat una ficció jurídica considerant el 4 de juny com a data de notificació general que permetrà aplicar les regles de còmput processal previstes en el RDL 16/2020, de forma que tots els terminis processals que es van suspendre -no es aplicable als terminis vençuts- per la declaració de l’Estat d’Alarma es computaran de nou des del seu inici.

Per exemple, pel que fa al termini de 20 dies per formular apel·lació contra una sentencia, si el dia en que es va declarar l’Estat d’Alarma havien transcorregut 15 dies, no es tindran 5 dies,   sinó que es tornaran a tenir 20 dies, des del 4 de juny de 2020.

Pel que fa als recursos contra resolucions notificades durant l’Estat d’Alarma i en els vint dies següents, es tindrà tot el termini legal per interposar el recurs (o anunciar-ho o preparar-ho o formalitzar-ho) des del dia 4 de juny.