Ajuts a la rehabilitació: Convocatòria 2017

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació dirigits a comunitats de propietaris i propietàries d’edificis d’habitatges d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns i habitatges amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació, amb especial atenció a l’interior dels habitatges, prioritzant l’habitabilitat, l’accessibilitat i millores en l’eficiència energètica.

Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 12.000.000€*.

Quin serà el repartiment del pressupost?

– 500.000€ es destinaran prioritàriament a ajuts a rehabilitacions relatives a mesures energètiques actives fins el 30/09/2017.

– 11.500.000€ es destinaran a la resta d’actuacions contemplades a la convocatòria.

*Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació.

Qui pot sol·licitar i tramitar els ajuts?

Les sol·licituds les pot sol·licitar el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Per a les rehabilitacions d’interiors d’habitatges, les prestacions les poden sol·licitar , a més dels ja esmentats, el propietari o bé l’arrendatari amb l’autorització del propietari.

Com es sol·liciten?

Els ajuts s’han de formalitzar en impresos normalitzats facilitats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Quin és el termini?

La sol·licitud es podrà realitzar entre el 24 de març i el 31 de desembre del 2017.

Quines condicions s’han de complir?

– Els edificis han d’estar destinats a habitatges

– Edificats abans del 1991*

– Les obres no es poden iniciar fins recollir l’informe tècnic inicial**

– Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres***

*Excepte en casos d’obres de millora d’accessibilitat i per actuacions d’eficiència energètica.

**S’entrega després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.

***Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Quins són els programes subvencionats?

– Rehabilitacions d’interiors d’habitatges

– Obres per aconseguir l’habitabilitat

– Obres d’accessibilitat (per exemple, instal·lació d’ascensors)

– Obres de rehabilitació per a la millora de l’estalvi energètic (reducció del consum, millora de l’eficiència energètica, aïllament envolupant, energia solar, etc.)

– Elements estructurals de l’edifici: façanes, cobertes, parets mitjaneres i patis de llums.

– Cobertes verdes

– Obres per reparació de patologies estructurals.

I les subvencions?

– Obres per a reparació de patologies estructurals: sense límit.

– Obres que no incorporen millores en l’eficiència energètica: subvencions del 25% (màxim 30.000€)

– Subvencionar els costos de redacció de l’informe d’inspecció tècnica dels edificis (ITE).

 

Si necessita més informació sobre aquest contingut, o sobre com sol·licitar les ajudes, a la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona disposem d’una Oficina Tècnica que el/la podrà assessorar sobre qualsevol consulta o tràmit relacionat amb la seva propietat. Pot contactar trucant al 93 295 49 04 o per mail arquitectura@cpubcn.com