Ajuntament de Barcelona: ajuts per pagar l’IBI per a persones propietàries i llogateres amb pocs recursos econòmics. Presentació de sol·licituds de l’1 d’abril al 31 de maig de 2019

Ajut de fins al 75% del rebut de l’IBI

Enguany l’Ajuntament de Barcelona destinarà 2.000.800 euros exclusivament a l’ajut d’un import equivalent a fins el 75% del pagament de l’impost de béns immobles (fins a un màxim de 300 euros) per a persones amb escassos recursos econòmics.

Requisits per sol·licitar l’ajut

  • Ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge d’ús habitual a Barcelona.
  • La persona que ho sol·liciti i els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats al domicili per al qual es demana l’ajut com a mínim des de l’1 de gener de 2019.
  • Els/les sol·licitants, juntament amb les persones empadronades a l’habitatge, han de tenir uns ingressos anuals bruts inferiors o iguals als que es mostren a la taula següent:
Membres de la unitat de convivència Ingressos bruts (€/any) de la unitat de convivència (últim exercici tancat)
1 Fins a 11.951,64 €
2 Fins a 14.939,55 €
3 Fins a 18.674,44 €
4 Fins a 23.343,05 €
5 o més Fins a 29.178,81 €
Un dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%. S’aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula*.
  • * Per exemple, Si en una unitat familiar de 2 membres, un d’ells té un grau de discapacitat superior al 33% els ingressos bruts anuals amb els quals pot sol·licitar l’ajut serien de fins a 18.674,44 € .
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i/o bonificacions percebuts pel mateix concepte

Més informació a:
https://ajuntament.barcelona.cat/ajutsIBI/ca/