Acords comunitaris. Part2

En funció del tipus d’acord, la majoria de vots en Junta per assolir-ho serà diferent. Vegem alguns exemples.

Quina majoria serà necessària per aprovar la rehabilitació del terrat comunitari que causa humitats als pisos inferiors?

Serà necessària majoria simple dels propietaris que han participat en la votació, que han de presentar, alhora, la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

Pot la Comunitat acordar en Junta la modificació de les quotes de participació dels propietaris?*

Sí que pot, però per assolir l’acord en Junta serà necessari el vot favorable de tots els propietaris.

Pot la Comunitat de Propietaris sotmetre a mediació qualsevol qüestió pròpia del règim de la propietat horitzontal?

Sí, per adoptar aquest acord serà necessària majoria simple dels propietaris que han participat en la votació, que han de representar, alhora, la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

I per sotmetre aquestes mateixes qüestions a arbitratge?*

Es requeriria el vot favorable de tots els propietaris amb dret a vot, llevat que hi hagi una disposició estatuària contrària.

Quina majoria serà necessària per a l’aprovació de la instal·lació d’un ascensor en una finca, si aquest modifica l’estructura o la configuració exterior de l’immoble?

Serà necessària majoria simple dels propietaris que han participat en la votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

És possible la modificació dels Estatuts Comunitaris?*

Sí, sempre i quan no existeixi una disposició legal en sentit contrari i s’assoleixi en Junta el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar, alhora, les quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

 

*Tots els acords que requereixin 4/5 parts o unanimitat, s’entendran aprovats després d’un mes de la seva notificació i tenint en compte el vot dels absents conforme indica la norma.