Acords comunitaris. Part1

 

En funció del tipus d’acord, la majoria de vots en Junta per aconseguir-ho serà diferent. Vegeu alguns exemples.

 

Pot la Comunitat de Propietaris acordar assumptes no inclosos en l’Ordre del Dia?

No, la Comunitat només pot adoptar acords inclosos en l’Ordre del Dia. No obstant, els acords que corresponguin amb els actes necessaris per a conservar els béns i el funcionament dels serveis de la comunitat podran també ser decidits en Junta sense la seva inclusió prèvia.

Quina majoria serà necessària per aprovar la rehabilitació de la façana que es troba en mal estat?

Serà necessària majoria simple dels propietaris que han participat en la votació, que ha de presentar, alhora, la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

A l’entresòl de la Comunitat existeix una acadèmia d’anglès i els alumnes estan contínuament fent servir l’ascensor. Podem acordar en Junta apujar-los-hi la quota i amb quina majoria?*

Sí que es pot incrementar la participació en les despeses comuns corresponents a un element privatiu per l’ús desproporcionat d’elements o serveis comuns, i la majoria necessària per assolir l’acord serà de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

Pot la Comunitat vincular l’ús exclusiu del terrat comunitari als propietaris dels àtics?*

Sí que pot, però per a l’acord en Junta serà necessari el vot favorable de tots els propietaris amb dret a vot.

Quina majoria serà necessària per aprovar la instal·lació d’un sistema de mesurament de consums individuals de la caldera comunitària?

Serà necessària majoria simple dels propietaris que han participat en la votació, que ha de presentar alhora, la majoria simple del total de les seves quotes de participació.

Pot la Comunitat de Propietaris decidir construir una piscina al jardí comunitari?*

Per adoptar aquest acord serà necessari el vot favorable de les quatre cinquenes parts dels propietaris amb dret a vot, que han de representar alhora les quatre cinquenes parts de les quotes de participació.

 

*Tots els acords requereixen 4/5 parts o unanimitat, s’entendran adoptats després d’un mes des de la notificació i tenint en compte el vot dels absents d’acord amb el que indica la norma.