Dipòsit de fiances

Crisis sanitària ocasionada pel COVID-19

La Disposició addicional tercera del Real Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 disposa la suspensió de terminis administratius, que es reprendran en el moment en què perdi vigència l’esmentat reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest. Així doncs, els terminis d’ingrés de fiança amb venciment durant el període de vigència de l’estat d’alarma queden prorrogats.

 

Constitució

La fiança s’ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la signatura del contracte de lloguer.

Import del dipòsit

La norma general és d’un mes de fiança per habitatge habitual i dos mesos en qualsevol altre cas.

Durant els tres primers anys de durada del contracte, la fiança no està subjecta a actualització. En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys, ja sigui amb l’actualització de l’IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

– Habitatge habitual: La fiança obligatòria a ingressar és d’una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar una fiança més elevada.

– Arrendaments per temporada: La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte, prenent com a referència dues mensualitats per una anualitat.

– Ús diferent (locals de negoci, pàrquings, lloguer d’habitacions, trasters): En aquest cas s’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Fer notar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.

– Arrendaments de negoci: En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la fórmula següent:

4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar

Documentació requerida per a ingressar la fiança:

– Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.

– En el contracte ha de figurar la referència cadastral. També cal referenciar o adjuntar el certificat energètic i, en el cas dels habitatges, la cèdula d’habitabilitat.

– Còpia dels DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.

– Import de la fiança, ja sigui en efectiu, VISA o amb xec bancari conformat pel banc a nom de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. També pot fer una transferència al compte de la Cambra i posteriorment passar a formalitzar presencialment la constitució de la fiança (notar que la fiança no quedarà efectivament constituïda fins a la formalització de la mateixa).