Fiances

Constitució

La fiança s’ha de dipositar en el termini de 2 mesos, a comptar des de la signatura del contracte de lloguer.

Import del dipòsit

La norma general és d’un mes de fiança per habitatge habitual i dos mesos en qualsevol altre cas.

Durant els tres primers anys de durada del contracte, la fiança no està subjecta a actualització. En cas de prorrogar-se el contracte s’haurà d’actualitzar la fiança amb el que hagi augmentat durant aquests anys, ja sigui amb l’actualització de l’IPC o bé amb l’import que hagin pactat ambdues parts.

– Habitatge habitual: La fiança obligatòria a ingressar és d’una mensualitat del lloguer. Sempre que el propietari ho cregui oportú, podrà demanar una fiança més elevada.

– Arrendaments per temporada: La quantia de la fiança exigible en els arrendaments de finques urbanes per temporada ha de ser proporcional al termini de durada del contracte, prenent com a referència dues mensualitats per una anualitat.

– Ús diferent (locals de negoci, pàrquings, lloguer d’habitacions, trasters): En aquest cas s’han d’ingressar obligatòriament dues mensualitats de la renda. Fer notar que a efectes de fiança, sempre que l’arrendatari sigui una societat, es considerarà ús diferent i s’hauran d’ingressar dues mensualitats, independentment que la finca llogada es destini a habitatge habitual dels treballadors de l’esmentada societat.

– Arrendaments de negoci: En els contractes d’arrendament de negoci en què no s’especifiqui la part de l’arrendament que correspon al local pròpiament i la que correspon al negoci s’ha d’estimar, amb l’únic efecte de determinar la quantia de la fiança a dipositar, en un 4 % del valor cadastral de l’immoble en còmput anual. Si el valor cadastral no està individualitzat s’ha d’estimar d’acord amb la superfície del local.

S’aplica la fórmula següent:

4% valor cadastral: 12 mesos x 2 = fiança a ingressar

Documentació requerida per a ingressar la fiança:

– Contracte d’arrendament degudament signat per totes les parts.

– En el contracte ha de figurar la referència cadastral. També cal referenciar o adjuntar el certificat energètic i, en el cas dels habitatges, la cèdula d’habitabilitat.

– Còpia dels DNI, NIE o CIF dels titulars del contracte.

– Import de la fiança, ja sigui en efectiu o amb xec bancari conformat pel banc a nom de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. També pot fer una transferència al compte de la Cambra i posteriorment passar a formalitzar presencialment la constitució de la fiança (notar que la fiança no quedarà efectivament constituïda fins a la formalització de la mateixa).

Les fiances es retornen al titular de la fiança (propietari / arrendador) mitjançant transferència bancaria que es realitza en el termini màxim de 21 dies des de la seva sol·licitud. La tramitació de la devolució no es farà efectiva fins a la data d’extinció del contracte.

Per poder recuperar la fiança és necessari aportar:

  • Justificant d’ingrés de la fiança (model 2, ..).
  • Llibreta, certificat de titularitat o justificant de titularitat del compte  originals de l’entitat financera on consti el número de compte IBAN, el nom i el NIF del titular (no s’accepten rebuts, justificants de càrrecs per domiciliacions  o justificants de transferències bancàries).
  • En el cas que el titular designi una altra persona o societat com a destinatari de la transferència, caldrà una autorització del titular de la fiança i una còpia del seu DNI.

 

Cas d’haver-se produït un de canvi de titularitat, caldrà aportar un justificant actualitzat (menys de 6 mesos): Escriptures de compra o d’acceptació de l’herència, o bé una Nota Simple Informativa del Registre de la Propietat.

En les devolucions de fiances contituides abans de 1998 (paper fiança) també caldrà aportar:

  • Contracte d’arrendament.
  • Paper fiança.

Des de l’1 de març de 2017 ja no es pot realitzar compensacions de fiança.

La Cambra ofereix la possibilitat de guardar una còpia del contracte de lloguer per fer front a possibles pèrdues o modificacions fraudulentes del mateix.

  • El preu del servei és de 17,00 euros. (IVA inclòs)
  • Cal aportar el contracte original, part de l’arrendador i part de l’arrendatari.
  • La Cambra escaneja el contracte i posa un segell conforme el contracte queda registrat.

Si a la Cambra li consten fiances dipositades d’un immoble, podem emetre certificats de cara a una segregació o a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

El preu del servei pot variar depenent de l’antigüetat de la fiança, variant des de 16,00 a 150,00 euros per certificat. (IVA inclòs)

La fiança legal establerta en l’article 36.1 de la Llei d’arrendaments urbans LAU, Llei de l’Estat 29/1994 de 24 de novembre, és una garantia que lliura l’arrendatari a l’arrendador i que té la finalitat d’assegurar el compliment de les obligacions pactades en el contracte.

La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, com a entitat col·laboradora amb l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya, mitjança amb els propietaris, i realitza el registre i dipòsit dels contractes d’arrendament i les corresponents fiances. Així com també realitza els tràmits per a sol·licitar la devolució de la fiança dipositada, una vegada finalitzat el contracte d’arrendament.

Horari d’atenció al client: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 i les tardes de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30.

L’Agència Tributària de Catalunya i el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya van signar un Conveni amb el que les Cambres poden fer la presentació telemàtica de declaracions a nom de terceres persones, també per a aquest impost.

En base en aquest conveni la Cambra li ofereix la possibilitat de liquidar l’Impost de Transmissions Patrimonials en el moment de dipositar la fiança, d’una forma ràpida i còmoda.

El preu del servei es de 36,30€ (30,00€ + IVA)